18-19(32-33)/2016

Drodzy Czytelnicy Paradiso!

Bóg powołując do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo, wpisał w jego sumienie blask prawdy, który stanowi dobro i porządek moralny. Wartości te są fundamentem godności człowieka. Obdarzeni darem wolności konstytuujemy drogę życia. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci każdy człowiek swym istnieniem głosi przyrodzone prawo do życia. Bóg obwarował je jednoznacznym nakazem w przykazaniu Dekalogu – „Nie zabijaj”! Każdy ma czynić wszystko, aby ten stanowczy i absolutny zakaz był przestrzegany. Aby żaden człowiek nie stawał się ofiarą przemocy, agresji, dręczenia, torturowania czy jakiegokolwiek zagrożenia. Zabezpiecza ono przed działaniami przeciwko bliźniemu powstałymi z nienawiści, mściwości, zazdrości, chęci podporządkowania i panowania nad drugim. Obłędne ideologie w historii ludzkiej, odrzucając ten zakaz, pozostawiały uprzywilejowanym instancjom prawo decydowania o życiu i śmierci poszczególnych osób. Źródło tego tkwi w uzurpacji przez człowieka Bożej władzy nad życiem i śmiercią. Prawo stanowione przez człowieka ma tylko wtedy rację bytu i obowiązywalności, gdy jest zgodne z prawem naturalnym, objawionym i wyrażonym przez Boga w Dziesięciu Przykazaniach.

Trzeba nam z mocą kształtować świadomość postaw pozytywnych – w stronę życia. Szczególnie należy zwiększyć naszą troskę o dzieci poczęte, ich matki i ojców. Trzeba nam wspierać ten kierunek swoimi głosami, podpisami, marszami i każdą inną formą. Dla katolika jest tylko jedna droga: w stronę życia! W Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu w Rzymie, na nagrobku kard. Hozjusza umieszczono jego słowa w języku łacińskim: nie jest katolikiem ten, kto pozostaje w sprzeczności z wiarą kościoła rzymskiego.

W miesiącu czerwcu, w 25 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu, który nauczał nas  obronie życia, przypomnę jego słowa: „Papież wierzy  wiatr, w ten z wieczernika, w ten z Pięćdziesiątnicy. Wierzy, że słowa rzucane na ten polski wiatr nie zostaną poniesione w niewiadomym kierunku… mocą tego wiatru trwa Słowo Wcielone, Słowo Ewangelii, i przynosi owoce”.

ks. Mirosław Prasek COr

W numerze:

ks. Mirosław Prasek COr
— Słowo wstępne

kard. Pietro Parolin
— Homilia na zakończenie obchodów pięćsetlecia narodzin św. Filipa Neri

Jan Rejczak
— Czerwiec ’76 – solidarność z ludźmi skrzywdzonymi

Maja Janczykowska-Kuna
— Tropiąc człowieka

Jan Paweł II
— Nie zabijaj

Z leksykonu malucha…

s. Małgorzata Bukowska fmm
— Chile

ks. Michał Krawczyk
— Atanazy Wielki

Anna Rudny
— Trawy

Janusz Mazurkiewicz
— Jak zostałem ultramaratończykiem

Małgorzata Ziewiecka
— Lecę właśnie…